top of page
Search
  • smpb4april

##"Wellbeing in YOU(th) in the Digital age "##


Sharing from a leader of a Bulgarian group, a representative of the 4th of April Youth Exchange: "The experience after participating in a youth exchange must be shared - the magic of Erasmus+ must be promoted to reach as many people as possible and enrich even more.

The young people from Breznik, who took part in a youth exchange on the theme "Wellbeing in YOU(th) in the Digital age", met with their classmates and friends and shared experiences, told enlightening stories, told a lot of fun stories... Stress management techniques are needed for all ages and genders, struggling with hectic everyday life is a problem for everyone, and these young people gained experience on how to manage stress and how to increase their motivation.

It's hard to name all the informal meetings (with a friend, beautician, manicurist or fitness partner)that have been about the experience on this trip...

Erasmus has to be experienced, but the sharing of impressions ignites interest in the programme and more and more people have the opportunity to experience this cultural and moral richness."

Thank you, Veronika Svilenova-Mitkova! Every time it is a pleasure for us to work together!!!

From the team of the 4th of April СМПБ 4ти Април - AYPB 4th April, we express our gratitude and appreciation for the overall organization and implementation of the project - to the lead organization and all the warm-hearted and inspiring young people and good examples, to the partner consortium and to all the young people who participated! Without you this magic would not have happened! Congratulations!

##„Wellbeing in YOU(th) in the Digital age“##

Споделяне от лидер на българска група, представител на СМПБ "4-ти Април": "Преживяванията след участие в младежки обмен задължително трябва да се споделят – магията Еразъм + трябва да се популяризира, за да достигне до максимално много хора и да обогатява още повече.

Младежите от Брезник, които взеха участие в младежки обмен на тема „Wellbeing in YOU(th) in the Digital age“, се срещнаха със свои съученици и приятели и споделиха опит и преживявания, разказаха поучителни истории, разказаха много забавни истории… Техниките за справяне със стреса са потребни за всички възрасти и полове, борбата със забързаното ежедневие е проблем за всички, а тези младежи придобиха опит как да овладяват стреса и как да повишават мотивацията си.

Трудно е да се назоват всички неформални срещи (с приятел, козметик, маникюристка или фитнес партньор)в които е ставало дума за преживяването при това пътуване…

Еразъм трябва да се преживее, но споделянията на впечатления запалват интереса към програмата и все повече хора имат възможността да се докоснат до това културно и морално богатство."

Благодарим ти, Вероніка Свиленова-Миткова! Всеки път за нас е удоволствие да работим заедно!!!

От екипа на СМПБ 4-ти Април, изказваме благодарност и признателност за цялостаната организация и изпълнение на проекта - на водещата организация и всички сърцати и вдъхновяващи млади хора и добри примери, на партньорски консорциум и на всички младежи, взели участие! Без вас тази магия не не била факт! Поздравления!

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Събитие за разпространение на резултати EmoSeniors

Уважаеми Дами и Господа, Сдружение на младите психолози в България „4-ти Април“ (СМПБ “4-ти Април”) има удоволствието да Ви покани на 20 юни 2024г. (четвъртък) от 10:00ч. в Градска художествена галери

Wellbeing of youth in the digital age

Participants from 7 countries (Spain, Italy, Turkey, North Macedonia, Bulgaria, Czech Republic and Slovakia) took part in the youth exchange entitled Wellbeing of youth in the digital age. The youth e

Comments


bottom of page