top of page

Нашите 
Проекти

Нашата партньорска форма по проекти и програми (PIF) е достъпна за Вас: ТУК
СМПБ "4-ти Април" има дългогодишен опит и успех в работата по финансиращи програми като Младежта в действие, Еразъм +, Национална програма Младеж, Програма за младежки дейности, Европейска доброволческа служба, Европейски корпус за солидарност и др., както и партньорства по изброените програми и вкл. Дафне.

Проект "Going back to the village- moving up the Change"

10-месечна Европейска доброволческа служба за социално включване на деца и младежи в неравностойно положение чрез съвместни творчески и неформални образователни дейности с 4-ма доброволеца

Проект  The power is within you - innovative knowledge for social inclusion

„Силата е във вас – иновативно познание за социално включване” – YA Project, Дейност 4.3 през 2013 г. с участието на 28 младежи от 7 европейски държави. Проектът включваше метода „Единство в дуалността” – специфичен метод за работа с хора за повишаване на личните постижения, личностно развитие и саморазвитие

Проект "Social Knowledge in Action"

„Социално знание в действие“ – YA, Дейност 4.3 с участието на 30 млади хора от 15 европейски държави за повишаване на техните професионални знания, умения и компетенции за работа с хора в неравностойно положение, тяхното социално включване, включване и мотивация за личностно и професионално развитие

Проект "Bridge between Cultures"

"Мост между културите", YA, Дейност 1.1, където общо 30 млади хора от 4 държави подобриха общата си култура и умения за мултикултурна комуникация, развивайки толерантност и разбиране, приемайки различията

Проект "Заедно за успешна кариера"

в Благоевград и „Намери своя път“ в София, където общо 24 младежи бяха обучени за кариерни консултанти и проведоха сесии за кариерно ориентиране за млади хора в неравностойно положение и в училища

Проект "Create Your Universe"

„Създай своята Вселена“ – Младежта в действие, Дейност 1.1 за личностно развитие, емпатия, саморазвитие и развитие на личностния потенциал

Проект Practical techniques for relearning interpersonal relationships and fostering psychosocial development in the post-Covid 19 era”, “TOGETHER AGAIN”

„Практически техники за повторно изучаване на междуличностни взаимоотношения и насърчаване на психосоциалното развитие в ерата след Covid 19“ за подкрепа на европейски деца и юноши чрез план за обучение, който укрепва техните междуличностни и междуличностни умения и компетенции чрез работа върху емоционална интелигентност, психосоциално и афективно развитие.

Проект „ Colors of Diversity"

„Цветовете на многообразието“ – Еразъм + доброволчески проект, вкл. Фестивал; неформални дейности на обществени места за повишаване на интереса към културата, творчеството и качеството на свободното време

Проект  Supporting the cultural diversity of Europe and unlocking the personal potential and realization of its youth

„Подкрепа на културното многообразие на Европа и отключване на личния потенциал и реализация на нейната младост (To the Essence)” – младежки обмен в България с участието на 45 младежи от 5 държави по програмата за културен обмен, културно опазване, съхранение на здравето и социални включване.

Проект The Colors of the Diversity Vol. 2

 "Цветовете на многообразието, том 2" - ECS, 10-месечен доброволчески проект в България за социално включване; култура и европейска идентификация и ценности с участието на 4-ма доброволци. По проекта бяха организирани Национална среща и семинар „Играта и нейното значение в традицията, обичаите, занаятите, предаването на общи ценности, развитие и просперитет” и ФЕСТИВАЛ. Участниците създадоха Игра и множество информационни материали: ТУК

Проект Use less. Made it Eco. Do more

„Използвайте по-малко. Направих го Еко. Направи повече. (LED)” YE, БЪЛГАРИЯ, 23 - 31 август 2020 г., общо 42 участници от България, Испания, Чехия и Румъния. Общата цел е сред младите хора и техните общности да се стимулира ЕКО и гражданското съзнание и активност чрез повишаване на общата култура и осведоменост, откриване на разнообразието и насърчаване на система и бързи, лесни и прости методи и техники за екологично чисти, здравословни и проспериращ начин на живот, потребление, промяна: ТУК

Проект Emotional Support and Management for Seniors, „EmoSeniors“

 „Емоционална подкрепа и управление за възрастни“  за положително въздействие върху живота на целевата група (възрастни хора и лица, полагащи грижи) и за подобряване на положителната техническа ситуация и интеграция в обществото и в крайна сметка качеството на живота.

Други проекти, в които Сдружението участва като партньор са:

Let us dance Europe, an average unifier

„Нека танцуваме Европа, среден обединител“ – Младежта в действие, 1.1, където споделя добрата практика за предотвратяване на дискриминация, пасивно и неморално поведение чрез танци и изкуство

Inclusive – R

проект за Младежта в действие, Дейност 4.3, където надгражда и споделя добри практики, методи и техники за социално включване и включване на хора от отдалечени и селски райони

Make a connection

„Направете връзка“ – 2020 г. за борба и управление на стреса.

Други проекти, финансирани по Националната програма за младежки дейности и инициативи и Младежта, Младежта в действие, която предоставя опит и капацитет за организиране на хора, осигуряване на тяхната безопасност и качество на мобилност, и учене в неформална среда и изграждане на положителна атмосфера и желание за развитие.
bottom of page