top of page

За нас 

СМПБ “4-ти Април”

Сдружението е професионална организация, която цели съдействие, подкрепа, ангажиране и привличане на обучаващи се, на търсещи реализация и успешно реализирани специалисти в сферата на психологията, хуманитарни науки, социални дейности и заинтересовани. Водещ наш принцип и краен резултат на работа е Качеството на предлаганите дейности, услуги и интелектуални продукти. Така упражняваме своята грижа и допринасяме за здравето и благополучието на деца, младежи, възрастни и хора в нужда, за постигане на качество на живот и удовлетвореност. 

Нашата история

 СМПБ “4-ти Април” е НПО, което от 14.12.1998г. работи за студенти по Психология и е сдружение на млади специалисти в психологическите науки, на младежи и хора с интерес към хуманитарните науки и доброволчеството. 

    По-късно Сдружението разширява своята дейност като прилага своя потенциал на практика и организира стажантски програми за своите членове и развива доброволчески инициативи в публични институции за подкрепа на уязвими групи. По този начин СМПБ “4-ти Април” спомага за решаване на обществено значими теми и проблем. От друга страна, този успешен модел на личностно, професионално и социално развитие и реализация през годините помага Сдружението да развие мрежа от клонове в Благоевград, Пловдив, Велико Търново, Бургас и клубове във Враца и София. Набира стотици членове на територията на България и десетки фенове на световно ниво. След това отдава все повече време и обменя опит и добри практики с организации, институции и граждани на света и България в отговор на актуални теми и предизивикателства, близки или пряко свързани с психологията и здравето и благополучието на човека.

Сдружението работи и сертифицира ISO 9001:2015 Quality Management Systems
с обхват Образование и обучение за професионална квалификация и повишаване 
квалификацията на педагогически и непедагогически специалисти. Провеждане на дистанционни обучения. Организиране и провеждане на уебинари, семинари, конференции, обучения, лагери, тиймбилдинги, неформално обучение, консултантски услуги, младежка работа, проекти, услуги за кариерно, професионално и личностно развитие и реализация. Разработване и внедряване на иновации и добри психологически практики за стимулиране и позитивно повлияване на социални и лични, граждански, екологични, културни, здравни и предприемачески теми, проблеми и предизвикателства.

Нашият екип

Нашите Партньори

Efpsa.JPG
download.png
logo_nmf_11.jpg
В своето минало, настояще и бъдеще Сдружението e инвестира в набор и разпространение на артистични-психо-социални практики и техники, развива и укрепва партньорства и мрежи. СМПБ “4-ти Април” бива национално представителната организация на България в Европейската федерация на студентските психологически асоциации (EFPSA), член на Europlat и на Национален младежки форум (НМФ).
СМПБ “4-ти Април” обменя опит, добри практики и ресурси с четири водещи университета в България, с национални и международни институти, колежи, организации, младежки работници и експерти от Европа, Близкия Изток и света. Поддържа дългогодишни партньорства с професионални организации, международни представителства, и други в полза на хуманитарните науки и социално-икономическия прогрес, образованието, младежката работа, спорт, културното многообразие и идентичност, култура и изкуства, опазване на околната среда и борба с климатичните промени.
bottom of page